Privacyverklaring

Maximale Besparing B.V. gevestigd aan het Stationsplein 3, 1601 EN Enkhuizen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

CONTACTGEGEVENS

e-mail: info@maximalebesparing.nl
telefoon: 085-0410021
adres: Stationsplein 3, 1601 EN Enkhuizen

 

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Maximale Besparing B.V. verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons heeft verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• voor- en achternaam
• telefoonnummer
• e-mailadres
• kort gespreksverslag
• adresgegevens
• IP-adres
• IBAN-nummer
• wie uw energieleverancier is, hoe lang uw contract loopt, wat uw verbruik is, hoeveel u betaalt
• wie uw internet/TV/telefonie provider is, welk pakket u afneemt, hoe lang uw contract loopt, hoeveel u betaalt

 

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders/voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 18 jaar. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@maximalebesparing.nl, dan verwijderen wij de informatie.

 

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN

Maximale Besparing B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• het telefonisch en digitaal aanbieden van een nieuw energiecontract
• het telefonisch en digitaal aanbieden van een nieuwe internet/TV/telefonie provider
• het afhandelen van een betaling
• het verzenden van onze nieuwsbrief
• u te kunnen bellen/e-mailen om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
• de verwerking van persoonsgegevens als wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld voor de belastingaangifte

 

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

Maximale Besparing B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen een besluit over zaken die aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Maximale Besparing B.V.) tussen zit.

 

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

Maximale Besparing B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) persoonsgegevens:
Personalia: 15 jaar (indien er geen verder contract is na een aanvraag. Dit in verband met nieuwe aanbiedingen en marketingdoeleinden)
Gegevens bij het aangaan van een overeenkomst: zolang de overeenkomst van kracht is, plus 15 jaar (dit in verband met een goede uitvoering van de overkomst en onze bedrijfsvoering)

 

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Maximale Besparing B.V. deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Maximale Besparing B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Maximale Besparing B.V. uw persoonsgegevens aan derden. Dit doen we alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

 

ACTIVE CAMPAIGN

Persoonlijke gegevens zijn gegevens die u identificeren, of die gebruikt kunnen worden om u te identificeren of te contracteren. Zulke informatie omvat onder andere uw naam, e-mailadres en telefoonnummer. We zullen alleen persoonlijke gegevens verzamelen als u ons de informatie toestuurt. Het toesturen van persoonlijke gegevens kan onder andere via de formulieren op onze website. Op het moment dat u ons vrijwillig persoonlijke informatie toestuurt en daarbij actief aangeeft dat u meer informatie wilt ontvangen omtrent onze (commerciële) aanbiedingen en wij uw gegevens daarvoor mogen gebruiken, geeft u ons toestemming om u te benaderen.

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Maximale Besparing B.V. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben toe te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens, of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens, sturen naar info@maximalebesparing.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine-readable zone; de strook met nummer onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit is ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen een week, op uw verzoek. Maximale Besparing B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

HOE WIJ UW PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

Maximale Besparing B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde toegang tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@maximalebesparing.nl.

 

WIJZIGINGEN

Maximale Besparing B.V. kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar privacyverklaring. Deze versie is opgesteld in mei 2018.
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Maximale Besparing B.V. is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.